درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تشخیص قطعی توکسوپلاسما در جفت با کدام یک از روشهای زیرعملی تراست ؟


1 ) کشت

2 ) تهیه مقاطع پاتولوژی

3 ) تلقیح به موش سفید کوچک آزمایشگاهی
4 ) رنگ آمیزی به روش فلوئورسانس