درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


prepatent period در مالاریا به کدام یک از مواردزیراطلاق می شود؟


1 ) فاصله زمانی بین ورود انگل به بدن تا ظاهرشدن انگل در خون
2 ) فاصله زمانی بین ورود انگل به بدن تا ظهوراولین علایم بالینی

3 ) فاصله زمانی بین دو پاروکسیسم

4 ) فاصله زمانی بین فعال شدن هیپنوزئیت ها تا ظهورعلائم بالینی