درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مقایسه سیر تکاملی پلاسمودیوم فالسیپاروم وتوکسوپلاسما گوندی اای در ارتباط با میزبان های مهره دارو بی مهره کدام گزینه صحیح است ؟


1 ) سیر تکاملی هر دو در یک میزبان مهره دارکامل می شود.

2 ) سیر تکاملی هر دو در یک میزبان بی مهره انجام می شود.

3 ) رکسو پلاسما گوندای نیاز به هردومیزبان دارد.

4 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم نیاز به هر دو میزبان دارد.