درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تک یاخته های زیر برای انسان بیماری زا نیستند به استثناء:


1 ) هموپروتئوس کولومبه

2 ) تریپانوزوما رانژلی

3 ) بابزیا دیورجنس

4 ) تایلریا آنولاتا