درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


یک محلول دارویی با غلظت یک میلی مول در لیتر چند برابر باید رقیق شود تا یک محلول با غلظت یک نانومول به دست آید؟


1 ) ده برابر

2 ) هزار برابر

3 ) یک میلیون برابر

4 ) یک میلیارد برابر