درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


روش Wet smear در تشخیص آزمایشگاهی کدام یک از بیماریهای تک یاخته ای زیردر مورد استفاده قرارمی گیرد؟


1 ) تریپانوزومیازیس آفریقایی حاد
2 ) شاگاس مزمن

3 ) تریپانوزومیازیس آفریقایی مزمن
4 ) کالا آزارمدیترانه ای