درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


میزان مهره دارجنس Sauroteishmania کدام گروه از حیوانات زیراست ؟


1 ) پستانداران

2 ) پرندگان

3 ) خزندگان

4 ) دوزیستان