درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


معتبرترین روش تشخیص آزمایشگاهی کالا آزاردر مبتلایان به ایدزکدام است ؟


1 ) IFA

2 ) ELISA

3 ) مونته نگرو تست

4 ) پونکسیون مغزاستخوان