درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از روش های زیر در تشخیص کالا آزاردر مبتلایان به ایدز کدام است ؟


1 ) ELISA

2 ) DAT

3 ) IFA

4 ) IHA