درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


 در تشخیص آزمایشگاهی کدام یک از تک یاخته های زیر در مرحله مزمن بیماری بطور معمول جستجوی انگل در مایع نخاعی انجام می شود ؟


1 ) تریپاتوزوما گامبینس
2 ) تریپانوزوما رودزینس

3 ) تریپانوزوما کروزی


4 ) تریپانوزوما رانژلی