درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در ایران مخزن لیشمانیوز جلدی نوع روستایی جوندگان زیرهستند به استثناء:


1 ) رومبومیس اوپیموس

2 ) مریونس لیبیکوس

3 ) ایندیکا

4 ) راتوس راتوس