درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


علائم بالینی کدامیک از بیماریهای زیر ممکن است با توبرکولوزاشتباه شود؟


1 ) شیستوزومیازیس

2 ) سیستی سرکوزیس

3 ) پاراگوتیمیازیس
4 ) الفانتیازیس