درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتهای کدامیک ازلاروهای زیردوشاخه است ؟


1 ) لارورابدیتوئید استرونژیلوئیدس

2 ) لاروفیلاریفورم کرمهای قلاب دار

3 ) لاروفیلاریفورم استرونژیلوئیدس
4 ) لارورابدیتوئید تریکوسترونژیلوس