درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دارو برای درمان آلودگی به سستودها وترماتودها بکار می رود؟


1 ) تیابندازول

2 ) پرازیکوآنتل
3 ) لوامیزول

4 ) مترونیدازول