درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام نماتود دارای میزبان واسط و پاراتنیک می تواند باشد؟


1 ) دیوکتوقیمارناله
2 ) دراکونکولوس مدیننسیس

3 ) ترشینلا اسپیرالیس

4 ) انکوسرکا ولولوس