درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


نقش بادکش شکمی در ترماتودها چیست؟


1 ) تغذیه ای

2 ) دفع مواد زائد

3 ) چسبندگی
4 ) تکثیری