درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از نماتودهای زیر می تواند باعث عارضه لارو مهاجر پوستی ولارو مهاجراحشایی در انسان شود؟


1 ) گناتوستوما اسپینی ژروم
2 ) دیروفیلاریا رپنس

3 ) دیروفیلاریا ایمیتیس

4 ) ازوفاگوستوموم بیفورکوم