درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از بیماریهای انگلی زیرمی تواند باعث حملات صرعی شکل می شود؟ 


1 ) تتیازیس

2 ) سیستی سرکوزیس
3 ) فاسیولیازیس

4 ) فاسیولوپسیازیس