درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم آلوده کننده کدام ترماتود برای میزبان واسط اولیه تخم است ؟


1 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
2 ) شیستوزوما هماتوبیوم

3 ) فاسیولا هپاتیکا

4 ) شیستوزوما مانسونی