درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


نوزاد کدامیک از سستودهای زیر در روده باریک انسان ایجاد می شود؟


1 ) هیمنولپیس دیمی نوتا

2 ) تنیا ساژیناتا

3 ) هیمنولپیس نانا
4 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم