درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کرم نر کدام نماتود فاقدکیسه جفتگیری است ؟


1 ) آنکیلوستوما دئودناله

2 ) نکاتورامریکانوس

3 ) استرونژیلوئیدس استروکورالیس
4 ) تریکوسترونژیلوس آکسی