درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


به کدامیک از کرمهای زیر" Eyeworn " گفته می شود؟


1 ) لوآ لوآ
2 ) دیروفیلاریا رپنس

3 ) اتکوسرکا ولولوس

4 ) توکسوکارا کانیس