درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم فاسیو لاهپاتیکا با تخم کدام یک از کرم های زیر ممکن است اشتباه شود؟


1 ) پاراگونیموس ، گلورنورکیس

2 ) فاسیولوپسیس ، اکینوستوما

3 ) دیفیلوبوتریوم ،؛ متاگونیموس

4 ) اوپیستورکیس ، گاسترودیسکوئیدس