درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


با مصرف گوشت قورباغه توسط انسان امکان ابتلاء به کدام بیماری زیر وجود دارد؟


1 ) سنوروز

2 ) هیداتیدوز

3 ) سیستی سرکوز

4 ) اسپارگانوز