درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


راه تشخیص کاپیلاریازیس کبدی آنیزاکیازیس ، دیوکتوفیموزیس وسنگاموزیس به ترتیب کدام است ؟


1 ) بیوپسی کبد، آزمایش خلط ، آزمایش ادرار، آندوسکوپی معده

2 ) بیوپسی کبد، آزمایش خلط ، آزمایش ادرار، آندوسکوپی معده
3 ) بیوپسی کبد ، آزمایش ادرار، آندوسکوپی معده ، آزمایش خلط

4 ) بیوپسی کبد، آندوسکوپی معده ، آزمایش خلط ، آژمایش ادرار