درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام نماتود زنده زا دارای استیکوسیت می باشد؟


1 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس

2 ) دراکونکولوس مدیننسیس

3 ) تریشینلا اسپیرالیس
4 ) تریکوریس تریکیورا