درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شدت آلودگی به آسکاریس با کدام روش زیر تعیین می گردد؟


1 ) روش Stoll
2 ) روش برمن

3 ) روش گرامام

4 ) روش هاراداموری