درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام کرم دارای Probosis با 12 نا 14 ردیف قلاب است ؟


1 ) اکینوستوما ایلوکانوم

2 ) هیمنولپیس نانا

3 ) تنیا سولیوم

4 ) مونیلی فورمیس مونیلی فورمیس