درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از درماتوفیت های زیر ازجمله عوامل عمده کچلی پا درسراسر دنیا هستند؟


1 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس وترایکوفایتون روبروم
2 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم واپیدرموفایتون فلوکوزوم

3 ) میکروسپورم کانیس ومیکروسپورم جیپسئوم

4 ) ترایکوفایتون ترنسورانس ومیکروسپوروم گالینه