درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین برای مشاهده کدامیک از قارچهای زیردر بافت مناسب نمی باشد؟


1 ) پنی سیلیوم مارنفئی
2 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم
3 ) فوزاریوم سولانی
4 ) اسپوروتریکس شنکئی