درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازعوامل بیماریهای قارچی سطحی می تواند در نوزادان نارس عفونت سیستمیک ایجاد کند؟


1 ) ترایکو سپورن بژلی

2 ) فائوآنلومایس ورنکئی

3 ) مالاسزیا گلوبوزا
4 ) پیدرا هوته ای