درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ارگانیسم های زیر در محیط سابوروحاوی سیکوهگزامید قادر به رشد می باشد؟


1 ) اگزوفیالا ورنکئی

2 ) ترایکوسپورن بژلی

3 ) پیدرا هورته ای

4 ) بلاستومایسس در ماتیتیدیس+