درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته گتی شامل کدامیک از سروتایپ هایی زیر است؟


1 ) C ، B
2 ) B ، A

3 ) D ، A

4 ) C ، A