درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از موارد زیر مشخصات ویژه اپیدرموفایتون قلوکوزوم است ؟


1 ) میکروکونیدیوم های گرد

2 ) ماکروکونیدیوم های خاردار

3 ) ماکروکونیدیوم های برگ شبدری

4 ) میکروکونیدیوم های بالونی