درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقاومت عوامل اتیولوژیک موکورمایکوزیس نسبت به کدامیک از داروهای ضد قارچی زیر گزارش شده  است ؟


1 ) فلوکوتازول

2 ) مایکونازول
3 ) آمفوتریسین B

4 ) فلوروسیتوزین