درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از داروهای ضد قارچی زیر روی تک یاخته ها نیز موثر است ؟


1 ) آمفوتریسیتن B
2 ) گریزئوفولوین

3 ) اکینوکاندین

4 ) تربینافین