درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


شکل جلدی کدامیک ازعفونتهای قارچی با نئوپلاسم قابل اشتباه می باشد؟


1 ) کریپتوکوکوزیس

2 ) بلاستومایکوزیس
3 ) کاندیدیازیس

4 ) اسپوروتریکوزیس