درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از قارچهای زیرجزء قارچهای سیاه می باشد؟


1 ) بیوریا

2 ) بای پولاریس

3 ) سودالشریا

4 ) کرایزوسپوریوم