درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نام مترادف کاندیدا کفیر کدام است ؟


1 ) کاندیدا دابلینینسیس

2 ) کاندیدا کروزه ای

3 ) کاندیداگیلرموندی

4 ) کاندیدا سودوتروپیکالیس