درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کاندیدیازیس با منشا اگزوژن در کدام یک از گروه های زیرمشاهده می شود؟


1 ) نوزادان

2 ) افرادنوتروپنیک
3 ) افراد دیابتیک

4 ) مصرف کنندگان کورتیکوستروئید