درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پیتیوم اینسیدیوزوم کدام یک از انواع اسپورهای جنسی زیر را تولید می کند؟


1 ) زایگوسپور

2 ) زئوسپور

3 ) بازیدیوسپور

4 ) آسکوسپور