درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


منشاء اولیه کدامیک از انواع درمتاتوفیت ها بردگان آفریقا بوده است؟


1 ) ترایکوفایتون سوداننس

2 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم

3 ) ترایکوفایتون تونسورنس
4 ) ترایکوفایتون سیمئی