درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک ازعفونتهای زیر ریوی بوده وبه اندامهای دیگر منتشر نمی شود؟


1 ) هیستوپلاسموزیس

2 ) کوکسییوئیدومایکوزیس

3 ) آدیا سپیرومایکوزیس

4 ) آکتینومایکوزیس