درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


Fruiting body در سودآلشریا بوئیدی به کدامیک از شکال زیر مشاهده می شود؟


1 ) آپوتشیوم

2 ) کلیستوتشیوم
3 ) ژیمنوتشیوم

4 ) پری تشیوم