درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای تفریق مخمرهای جنس کاندیدا از مخمرهای جنس مالاسزیا کدام رنگ آمیزی کاربرد دارد؟


1 ) کرزیل فست ویوله

2 ) موسی کارمن

3 ) گوموری متنامین سیلور

4 ) دی آزونیوم آبی B