درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تعریف sporodochia کدامیک از گزینه های زیر است ؟


1 ) کیسه استوانه ای شکل حاوی یک ردیف اسپورانژیوسپور

2 ) تولید یک اسپوردرهراسپورانژیوم

3 ) میسلیوم های رویشی یا کونیدیوفورها به صورت دستجات موازی دنبال هم
4 ) انشعاب کونیدیوفوردر قسمت های راسی به چند قسمت