درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انتوموفتورال ها جزء کدام شاخه از قارچها می باشند؟


1 ) اامایکوتا

2 ) زیگومایکوتا

3 ) آسکومایکوتا

4 ) بازیدیومایکوتا