درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از قارچهای زیر فاقد ارگوسترول درجدارسلولی است ؟


1 ) اگزوفیالا جنسلمی

2 ) لوبوآ لوبوئی

3 ) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس

4 ) پنوموسیستیس کارینی