درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تهاجم به عروق خونی در طی عفونت توسط کدامیک از قارجهای زیر مشاهده نمی شود؟


1 ) موکورپوسیلوس

2 ) آسپرژیلوس فومیگا توس

3 ) بازیدیوبولوس راناروم
4 ) رایزوپوس اوریزا