درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نوع اشعه ساطع شده از لامپ وود کدام یک از موارد زیراست ؟


1 ) اشعه UV فیلتر شده
2 ) اشعه مادون قرمز فیلتر شده

3 ) طیف نور مرئی فیلتر شده

4 ) انواع اشعه با طول موج معین